21
april
2020
|
08:37
Europe/Brussels

De Volvo Group en Daimler Truck AG nemen het voortouw in de ontwikkeling van duurzaam transport door een joint venture aan te gaan voor grootschalige productie van brandstofcellen

Samenvatting
  • Daimler Truck AG en de Volvo Group delen dezelfde visie over duurzame transportoplossingen.
  • Een succesvolle commercialisering van brandstofceltechnologie is een belangrijk aspect om CO2-neutraal transport te realiseren.
  • 50/50 joint venture voor de ontwikkeling en grootschalige productie van brandstofcellen voor toepassingen in zware bedrijfsvoertuigen en meer.

Daimler Truck AG en de Volvo Group, twee toonaangevende bedrijven in de bedrijfsvoertuigensector, delen de Green Deal-visie van duurzaam transport en een koolstofneutraal Europa tegen 2050. Daarom hebben ze een voorlopige niet-bindende overeenkomst ondertekend om een nieuwe joint venture op te richten. Het is de bedoeling brandstofcelsystemen voor zware bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen te ontwikkelen, produceren en commercialiseren. Daimler zal al zijn huidige brandstofcelactiviteiten in de joint venture consolideren. De Volvo Group zal 50% verwerven in de joint venture voor een bedrag van ongeveer 0,6 miljard euro op een cash- en schuldvrije basis.

“Transport en logistiek houden de wereld in beweging en de nood aan transport zal blijven toenemen. Echt CO2-neutraal transport is mogelijk met behulp van elektrische aandrijflijnen met energie die afkomstig is van batterijen, of door waterstof aan boord om te zetten in elektriciteit. Om ervoor te zorgen dat vrachtwagens zware ladingen en lange afstanden aankunnen, vormen brandstofcellen een belangrijk aspect. Het is een technologie waarin Daimler de voorbije twee decennia een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd via zijn brandstofceleenheid van Mercedes-Benz. “Dit gezamenlijke initiatief met de Volvo Group is een mijlpaal in ons streven om vrachtwagens en bussen op brandstofcellen op onze wegen te brengen”, aldus Martin Daum, Voorzitter van de Raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de Raad van bestuur van Daimler AG.

“Elektrificatie van het wegvervoer is een sleutelelement in de realisatie van de zogenaamde Green Deal, een koolstofneutraal Europa en uiteindelijk een koolstofneutrale wereld. Het gebruik van waterstof als drager van groene elektriciteit voor de aandrijving van elektrische vrachtwagens tijdens langeafstandstransport is een belangrijk stukje van de puzzel en betekent een aanvulling op hernieuwbare brandstoffen en elektrische voertuigen met batterijen. Door de ervaring van de Volvo Group en Daimler op dit gebied te combineren, wordt het ontwikkelingstempo opgedreven, wat zowel onze klanten als de maatschappij in haar geheel ten goede komt. Met de oprichting van deze joint venture tonen we duidelijk aan dat we geloven in waterstof-brandstofcellen voor bedrijfsvoertuigen. Maar om deze visie waar te maken, moeten ook andere bedrijven en instellingen deze ontwikkeling ondersteunen en eraan bijdragen; niet in het minst om de nodige brandstofinfrastructuur op poten te zetten”, zegt Martin Lundstedt, Voorzitter en CEO van de Volvo Group.

De Volvo Group en Daimler Truck AG zullen 50/50-partners zijn in de joint venture, die zal opereren als een onafhankelijke en autonome entiteit, waarbij Daimler Truck AG en de Volvo Group concurrenten zullen blijven in alle andere bedrijfsdomeinen. Door hun krachten te bundelen, zullen de ontwikkelingskosten voor beide bedrijven dalen en zal de marktintroductie van brandstofcelsystemen in producten voor zwaar transport en veeleisende langeafstandstoepassingen worden versneld. In het kader van de huidige economische crisis is samenwerking nog noodzakelijker geworden om de Green Deal-doelstellingen binnen een haalbaar tijdsbestek te realiseren.

Het gemeenschappelijke doel is dat beide ondernemingen in de tweede helft van het decennium zware bedrijfsvoertuigen met brandstofcellen in serieproductie gaan aanbieden voor veeleisende langeafstandstoepassingen. Daarnaast vallen ook andere gebruikssituaties in de autosector en daarbuiten binnen het toepassingsgebied van de nieuwe joint venture.

Om de joint venture mogelijk te maken, brengt Daimler Truck alle brandstofcelactiviteiten van de hele groep samen in een nieuwe brandstofceleenheid van Daimler Truck. Een onderdeel van deze bundeling van activiteiten is de toewijzing van de activiteiten van “Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH”, dat al lang ervaring heeft met de ontwikkeling van brandstofcel- en waterstofopslagsystemen voor diverse voertuigtoepassingen, aan Daimler Truck AG.

De joint venture zal de activiteiten in Nabern/Duitsland (momenteel hoofdkantoor van Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) omvatten met productiefaciliteiten in Duitsland en Canada.

De ondertekende voorovereenkomst is niet bindend. Een definitieve overeenkomst wordt verwacht tegen Q3 en vóór eind 2020. Alle potentiële transacties moeten worden onderzocht en goedgekeurd door de verantwoordelijke mededingingsautoriteiten.

Feiten: Brandstofcellen en waterstof als brandstof

  • Een waterstofbrandstofcel zet de chemische energie van de brandstof, in dit geval waterstof, en zuurstof (in de lucht) om in elektriciteit. De elektriciteit drijft de elektromotoren aan die een elektrisch voertuig voortstuwen.
  • Er zijn twee belangrijke manieren om de benodigde waterstof te produceren. Zogenaamde groene waterstof kan lokaal geproduceerd worden aan het benzinestation, waarbij elektriciteit wordt gebruikt om water om te zetten in waterstof. Verwacht wordt dat blauwe waterstof geproduceerd zal worden op basis van aardgas, door gebruik te maken van koolstof-afvangtechnologie om een koolstofneutrale brandstof te creëren.