07
december
2010
|
01:00
Europe/Brussels

Eerste leveringen aan fleetklanten

De productie van de tweede smart electric drive-generatie is volop aan de gang in Hambach. In het totaal bouwt smart maar liefst 1.500 exemplaren voor verschillende markten, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Portugal, Denemarken, de Tsjechische Republiek, Oostenrijk en Nederland. Ook België behoort tot de uitverkoren landen en ontvangt tegen begin 2011 vijfentwintig exemplaren.

Mercedes Benz BeLux heeft het genoegen om de eerste vijf exemplaren van de smart electric drive te overhandigen aan vijf befaamde Belgische ondernemingen ter gelegenheid van ‘smart urban stage’ in de Brusselse Guldenvlieswijk, dat op 3 december zijn deuren opent voor het grote publiek. Deze ondernemingen willen samen met ons naar een groenere wereld streven. De grote troef van de smart electric drive schuilt in de combinatie van milieuvriendelijkheid en ongekende rijsensaties voor de stad. Hij vat als geen ander de Engelse uitdrukking ‘Driving fun with a clear conscience’ samen.

Delhaize, Belgacom, Mobistar, Siemens en Ernst amp; Young zijn de bedrijven die hun voortrekkersrol inzake groene technologie waarmaken door een smart electric drive in hun vloot op te nemen. Zetten we hun motivaties even op een rijtje.

Delhaize

“Delhaize streeft naar een pro-actief beleid omtrent zuinige en ecologische voertuigen. Als ‘corporate responsible’ onderneming, proberen wij de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke technologieën te ondersteunen.

Vandaar dat wij onze mobiliteitscampagnes aanvullen met een vergroening van de autovloot waarbij we bijzondere aandacht besteden aan de maximale CO2-uitstoot van onze firmawagens. In dat kadert past de smart electric drive dan ook perfect. Bovendien laat het onze personeelsleden toe kennis te maken met deze alternatieve technologie waardoor ze zelf milieuvriendelijke en verantwoorde voertuigkeuzes kunnen maken.

Kortom, onze aanwezigheid op smart urban stage ligt geheel in de lijn van onze strategische pijlers waarbij een gezonde levensstijl van onze werknemers (People), kwaliteitsvolle aanbiedingen (Product) en een ecologisch beleid (planet) de fundamenten vormen.”

Françoise Bellot, Director General Services, Risk Management amp; Office Management

Belgacom

“CSR is één van de Belgacom waarden en in dat kader heeft zij ambitieuze doelstellingen ter vermindering van zijn CO2 uitstoot; namelijk 70% reductie in de periode 2007-2020. Hierbij is de terugdringing van de CO2 emissie van het voertuigenpark een belangrijk actiepunt: in dezelfde periode 2007-2020 willen we de CO2 uitstoot van alle Belgacom transport namelijk met meer dan 30% reduceren. Elektrische voertuigen kunnen daar op termijn een belangrijke bijdrage toe leveren. Het gaat om een nieuwe materie waar we nog weinig tot geen ervaring mee hebben, maar hoe dan ook is het belangrijk om elektrische voertuigen in een vroeg stadium ingang te doen vinden in onze bedrijfscultuur. In dat kader vinden we de creatie van zowel interne als externe visibiliteit een belangrijk actiepunt.

Door de aard van zijn activiteiten en geografische locaties bezit Belgacom een belangrijk potentieel voor het inzetten van elektrische voertuigen op grotere schaal van zodra dit economisch haalbaar wordt en er een voldoende geschikt voertuigenaanbod komt. Wij wensen tijdig operationele ervaring op te doen met dit type wagens, zijn opportuniteiten en zijn beperkingen om ons op de toekomst voor te bereiden.

Belgacom besteedt aandacht aan het mobiliteitaspect voor zijn werknemers. Wij zijn van mening dat nieuwe concepten met multimodale mobiliteit zullen ontstaan en wij verwachten dat de elektrische wagen daarin aan een bepaalde behoefte kan voldoen. Bovendien heeft Belgacom in zijn core activiteiten producten welke oplossingen kunnen bieden voor deelaspecten van de nieuwe mobiliteitsconcepten. Wij zijn er van overtuigd dat er in dat kader een beroep kan worden gedaan op de principes van het "connected car" concept waaronder het intelligent opladen van elektrische voertuigen.”

Philippe Deconinck, CSR Manager, Corporate Social Responsibility

Mobistar

“Mobistar heeft besloten een smart electric drive in haar vloot op te nemen omdat:

- Mobistar gelooft dat wij de evolutie van alternatieve brandstoffen moeten ondersteunen, alsmede zij die deze op de markt willen plaatsen;

- Mobistar gelooft dat de toekomstige mobiliteitsbehoeften anders zullen zijn en daarin zal de elektrische auto een belangrijke rol spelen;

- Mobistar een stuk van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil opnemen door te investeren in het gebruik van wagens met propere motoren.”

Karel Boussu, Facilities, Fleet amp; real Estate Manager

Siemens

“De uitdagingen op het vlak van energie zijn welgekend. De vraag naar energie stijgt, fossiele bronnen raken uitgeput en de uitstoot van CO2 is een bedreiging voor ons klimaat. Siemens spitst zich toe op het ontwikkelen van hét nieuwe model voor de energievoorziening van de toekomst -smart grid - om een antwoord te bieden op deze uitdagingen. Een model waarin schone energie decentraal wordt opgewekt en – naargelang de vraag – weer afgegeven wordt aan het net. In dit model krijgt de elektrische auto van de toekomst een dubbele rol: van transportmiddel én van energie-opslageenheid. Siemens is een van de weinige bedrijven in België die een dergelijk breed activiteitenspectrum heeft, en dit model - als eerste - in praktijk kan brengen.

Siemens biedt klanten niet alleen duurzame infrastructuuroplossingen aan – in 2009 verminderden onze technologische oplossingen de CO2-uitstoot van onze klanten met 210 miljoen ton - maar wil zelf ook "groen" zijn. Door de opname van elektrische wagens in onze vloot en door de integratie ervan in ons slimme elektriciteitsnetwerk - smart grid - willen we aantonen dat we dit echt menen. 

Siemens wil bovendien haar medewerkers de kans geven om van innovaties te proeven. We willen als onderneming ook meer en meer “de paradigm shift” maken van een individuele mobiliteit naar een meer geïntegreerde mobiliteitsaanpak.”

Rob Custers, Cluster Commodity Manager Fleet South West Europe