Brussel,
26
april
2019
|
15:36
Europe/Brussels

Daimler bevestigt jaardoelstellingen afzet, omzet en resultaat

Samenvatting

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in een economisch lastige omgeving in het eerste kwartaal een stabiele omzet en een gematigde winst behaald. De concernafzet nam met 4% af tot 773.800 personen- en bestelauto’s. De omzet bedroeg € 39,7 miljard (2018: € 39,8 miljard). Ook gecorrigeerd voor positieve wisselkoersverschillen lag de omzet op het niveau van het voorgaande jaar.

  • Concernafzet in eerste kwartaal 2019 met 773.800 eenheden 4% lager dan in voorgaand jaar

  • Omzet op stabiel niveau met € 39,7 miljard (2018: € 39,8 miljard)

  • Concern-EBIT met € 2,8 miljard (2018: € 3,3 miljard) duidelijk lager dan in voorgaand jaar

  • Concernresultaat met € 2,1 miljard (2018: € 2,4 miljard) licht onder voorgaand jaar

  • Free Cash Flow uit industriële activiteiten voornamelijk door bestandsopbouw in de eerste drie maanden op € - 2,0 miljard (2018: € + 1,8 miljard)

  • Vooruitblik op 2019: aanhoudend lichte toename afzet, omzet en resultaat verwacht

  • Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars: “Met deze - zoals verwacht - matige start van het jaar kunnen en willen we niet tevreden zijn. Nu gaat het erom met alle kracht te werken aan het realiseren van onze jaardoelstellingen. Op basis van onze geplande afzet en de al ingezette tegenmaatregelen hebben we er vertrouwen in deze doelen ook te bereiken. In de eerste maanden hebben we verdere bouwstenen van onze strategie consequent geïmplementeerd en meerdere belangrijke projecten opgestart, zoals onze samenwerking bij smart met Geely, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor autonoom rijden en de bundeling van de mobiliteitsdiensten met BMW Group.”

  • Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services: “We zijn het jaar relatief zwak gestart en hebben in alle automobieldivisies te maken met talrijke uitdagingen in de gehele waardeketen. Dat heeft een negatieve uitwerking gehad op de afzet en de opbrengst. Vooral hoge voorraadposities en tekorten in de toelevering zorgden voor een aanzienlijke extra belasting van de Cash Flow. Desondanks blijven we met gevoel voor de juiste proportie en gericht in onze toekomst investeren.”

     

Daimler AG (beursafkorting DAI) heeft in een economisch lastige omgeving in het eerste kwartaal een stabiele omzet en een gematigde winst behaald. De concernafzet nam met 4% af tot 773.800 personen- en bestelauto’s. De omzet bedroeg € 39,7 miljard (2018: € 39,8 miljard). Ook gecorrigeerd voor positieve wisselkoersverschillen lag de omzet op het niveau van het voorgaande jaar.

Het Daimler-concern behaalde in het eerste kwartaal een EBIT van € 2.802 miljoen en lag daarmee duidelijk onder de waarde van het voorgaande jaar van € 3.335 miljoen. Het concernresultaat daalde slechts licht tot € 2.149 miljoen (2018: € 2,354 miljoen). De bijdrage van de aandeelhouders van Daimler AG aan het concernresultaat bedroeg € 2.095 miljoen (2018: € 2.273 miljoen), wat leidde tot een daling van het resultaat per aandeel tot € 1,96 (2018: € 2,12).

In alle automobieldivisies daalde het resultaat in vergelijking met het voorgaande jaar duidelijk, terwijl Daimler Financial Services profiteerde van een positief waarderingseffect. Het resultaat van Mercedes-Benz Cars lag met name door een gedaald afzetvolume en een veranderde afzetstructuur onder de waarde van het eerste kwartaal in het voorgaande jaar. Bij Daimler Trucks zorgden onder andere meerkosten, vooral vanwege gestegen grondstofprijzen en tekorten in de toeleveringsketen, voor een belasting van het resultaat. De resultaten van Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses waren negatief. Bij Vans zorgden uitgaven die samenhingen met de aanpassing van productiecapaciteiten en investeringen voor nieuwe technologieën en producten voor een daling. Bij Daimler Buses zorgden vertraagde leveringen vanwege een veranderde interne goedkeuringsprocedure voor reis- en streekbussen. Daarentegen nam de EBIT van Daimler Financial Services in het eerste kwartaal duidelijk toe. Doorslaggevend hiervoor was de samenvoeging van de mobiliteitsdiensten van Daimler en BMW Group, die een positieve invloed van € 718 miljoen op het resultaat had.

“Met deze - zoals verwacht - matige start van het jaar kunnen en willen we niet tevreden zijn. Nu gaat het erom met alle kracht te werken aan het realiseren van onze jaardoelstellingen. Op basis van onze geplande afzet en de al ingezette tegenmaatregelen hebben we er vertrouwen in deze doelen ook te bereiken. In de eerste maanden hebben we verdere bouwstenen van onze strategie consequent geïmplementeerd en meerdere belangrijke projecten opgestart, zoals onze samenwerking bij smart met Geely, de ontwikkeling van een gemeenschappelijk platform voor autonoom rijden en de bundeling van de mobiliteitsdiensten met BMW Group”, zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.
 

Free Cash Flow en liquiditeit

De Free Cash Flow uit de industriële activiteiten leidde in het eerste kwartaal tot een onttrekking aan de liquide middelen van € 2,0 miljard (2018: toevoeging aan de liquide middelen van € 1,8 miljard). De sterke daling kwam in het bijzonder voort uit de bestandsopbouw, vooral bij Mercedes-Benz Cars als gevolg van modelwisselingen en een daling van de afzet vanwege de algemene marktontwikkeling en beperkingen bij de beschikbaarheid van voertuigen op enkele internationale markten. Bovendien had in het bijzonder bij Daimler Trucks de ontwikkeling van handelsvorderingen en –schulden een negatieve uitwerking op het werkkapitaal. Bovendien zijn de investeringen in activa van het concern toegenomen.

De netto-liquiditeit van de industriële activiteiten daalde per 1 januari 2019 met € 3,2 miljard tot € 13,1 miljard. De reden hiervoor was de invoering van de balanswaardering van leasingnemers volgens IFRS 16 en de daarmee samenhangende beoordeling van leaseverplichtingen voor uitstaande huurbetalingen. Bovendien daalde in de eerste drie maanden de netto-liquiditeit van de industriële activiteiten met nog eens € 1,7 miljard tot € 11,3 miljard. De oorzaak voor deze daling was in het bijzonder de negatieve Free Cash Flow uit de industriële activiteiten.

“We zijn het jaar relatief zwak gestart en hebben in alle automobieldivisies te maken met talrijke uitdagingen in de gehele waardeketen. Dat heeft een negatieve uitwerking gehad op de afzet en de opbrengst. Vooral hoge voorraadposities en tekorten in de toelevering zorgden voor een aanzienlijke extra belasting van de Cash Flow. Desondanks blijven we met gevoel voor de juiste proportie en gericht in onze toekomst investeren”, zei Bodo Uebber, in de raad van bestuur van Daimler AG verantwoordelijk voor Finance & Controlling en Daimler Financial Services.


Vooruitblik Daimler

De omzet van Daimler neemt in het jaar 2019 op basis van de verwachte stijging van de afzet vermoedelijk licht toe. Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks en Daimler Financial Services rekenen op een licht stijgende omzet, terwijl de divisies Mercedes-Benz Vans en Daimler Buses elk een duidelijke stijging van de omzet verwachten.

Op basis van de verwachte marktontwikkeling en de actuele prognoses van de divisies gaat Daimler ervan uit dat de concern-EBIT in het jaar 2019 licht hoger zal uitkomen dan het niveau van het voorgaande jaar.

De afzonderlijke divisies hebben voor het jaar 2019 de volgende rendementsverwachtingen:

- Mercedes-Benz Cars: omzetrendement 6% tot 8%

- Daimler Trucks: omzetrendement 7% tot 9%

- Mercedes-Benz Vans: omzetrendement 0% tot 2%- Daimler Buses: omzetrendement 5% tot 7%- Daimler Financial Services: rendement op eigen kapitaal 17% tot 19%.

Tegen de achtergrond van uitgaven voor de aanpassing van productiecapaciteiten in Argentinië en Rusland, verband houdend met de start van de productie van de Sprinter in Charleston, USA en voor lopende processen van autoriteiten en maatregelen voor auto’s met dieselmotoren heeft de divisie Mercedes-Benz Vans zijn rendementsverwachting voor het lopende boekjaar aangepast.

De als geheel nogal gematigde resultaatontwikkeling in het automobielsegment zal ook zijn weerslag hebben op de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten. De aanhoudend hoge uitgaven voor nieuwe producten en technologieën zullen een belastende uitwerking hebben. Daarbij komen de kosten voor het ‘Project Future’ voor de implementatie van de nieuwe concernstructuur. Onder deze omstandigheden gaat Daimler ervan uit dat de Free Cash Flow uit de industriële activiteiten licht boven de waarde van het voorgaande jaar zal liggen. “Het bereiken van de doelstellingen voor 2019 is na het eerste kwartaal niet eenvoudiger geworden. Om deze doelstellingen en onze strategische rendementsdoelen in alle divisies weer te kunnen realiseren, zijn dit jaar en in de komende jaren grote inspanningen en een geconcentreerde inzet van middelen onontkoombaar. Daarom moeten we in de volledige onderneming de bereidheid om te presteren vergroten, de kosten verminderen en maatregelen voor het verbeteren van de efficiëntie en de flexibiliteit versterken. In het licht van de grote veranderingen in de automobielbranche en op het gebied van individuele mobiliteit kunnen we niet meer om besparende maatregelen op korte termijn en het scheppen van voorwaarden op lange termijn heen. Met de nieuwe concernstructuur leggen we nu reeds de basis om de nieuwe dochterondernemingen een grotere speelruimte te geven voor de invulling van de bedrijfsactiviteiten om zo extra winst- en bedrijfspotentieel te kunnen realiseren. We zullen het concern in alle dimensies nog meer richten op duurzaamheid”, aldus Zetsche.